Üyelik Sözleşmesi

1.Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır): "(ADRES)(bundan böyle kısaca "Villanız Burada" olarak anılacaktır) ile www.villanizburada.com “Site”sine üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve www.villanizburada.com sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında, akdedilmiş olup, elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir.

2.Tanımlar

Site": www.villanizburada.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ‘Likya Taşımacılık Turizm Ltd. Şti."nin hizmetlerini sunduğu internet sitesi.

"Kullanıcı": "Site"ye erişen her gerçek veya tüzel kişi.

"Misafir": "Site"ye erişen ve hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişiler.

"İlan Veren": "Site" üzerinden mülk, araç ve/veya tekne kiralayan gerçek veya tüzel kişiler.

"Üye": Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, www.villanizburada.com "Site"sinindeVillanız Burada Üyelik Sözleşmesi"ni okuyup anladığını kabul eden ve dijital ortamda bunu onaylayan her "Kullanıcı".

"Üyelik": "Üye" olmak isteyen "Kullanıcı"nın, "Site"deki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üyelik işlemleri tamamlanmadan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. "Üyelik" hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. "Üyelik" başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin "Villanız Burada" tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. "Villanız Burada" gerekli görmesi halinde "Üye"nin "Üyelik" statüsünü sona erdirebilir, "Üyelik"i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı "Üyelik" başvurusunu kabul etmeyebilir.

"Üyelik Sözleşmesi": "Site"de yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının "Üyelik Sözleşmesi"ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile "Site"de yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

"Villanız Burada Üyelik Hesabı": "Üye"nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik"le ilgili konularda "Villanız Burada"ya talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Site" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

"Villanız Burada Hizmetleri" ("Hizmetler"): "Site" içerisinde "Üye"nin işbu "Üyelik Sözleşmesi" içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "Villanız Burada" tarafından sunulan uygulamalardır. "Villanız Burada", "Site" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "Site"den "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar "Site"de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

"İçerik": "Site"de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

"Villanız BuradaArayüzü" :Villanız Burada ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenebilmesi ve "Villanız BuradaVeritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı"lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "Villanız Burada"ya ait olan tasarımlar içerisinde "Site" üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

"Villanız BuradaVeritabanı": "Site" dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "Villanız Burada"ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

"Seyahatlerim" sayfası: "Üye"nin "Site"de yer alan ev, tekne ve araç kiralama "Hizmetler"inden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

"Kullanıcı Bilgilerim" sayfası: "Üye"nin "Site"de yer alan "Hizmetler"den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

"Kişisel Veri": 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

"Özel nitelikli kişisel veri": Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. "Üyelik Sözleşmesi"nin Konusu ve Kapsamı

İşbu "Üyelik Sözleşmesi"nin konusu, "Site"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. "Üyelik Sözleşmesi" "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Villanız Burada" tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu "Üyelik Sözleşmesi" hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, "Üyelik"e ve "Hizmetler"e ilişkin "Villanız Burada" tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1 "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak ve "Villanız Burada" tarafından işbu "Üyelik Sözleşmesi" kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 "Villanız Burada" herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu "Üyelik Sözleşmesi"ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin "Üyelik"ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Site"de belirtilen kurallara aykırılık halleri, "Üye"nin "Villanız Burada" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

5.2. "Villanız Burada"nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "Villanız Burada", "Üye"lerine internet üzerinden kısa dönemli konut, kısa dönemli tekne, kısa dönemli araç, araç transfer hizmetleri kiralama ve kiraya verme imkânı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. İşbu "Üyelik Sözleşmesi"nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "Villanız Burada Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu "Üyelik Sözleşmesi"nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu "Üyelik Sözleşmesi" kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; "Villanız Burada" her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "Villanız Burada", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Site" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Villanız Burada", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ek süre vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "Villanız Burada"nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "Villanız Burada" yapabilir. "Villanız Burada" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "Site"de kullanıcıların bir başka siteye yazılı ya da görsel, hiçbir şekilde bağlantı eklemesine izin verilmez. "İlan Veren" ilan için ayrılmış alanlarda bir başka siteye bağlantı veremez. "Üye"ler, ilanlarla ilgili yorum ve değerlendirme yapabilmeleri için ayrılmış alanlarda, kullanıcıları bir başka siteye yönlendirecek bağlantı adresi, kısaltması vb. yazamaz, bu işlevi sunacak herhangi bir eylemde bulunamaz.

5.2.4. "Villanız Burada", "Site"nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, "Üyelik Sözleşmesi" koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "Villanız Burada" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.5. "Villanız Burada’nın, "Villanız Burada" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Site"de "Üye"ler ve "Kullanıcı"lar tarafından sağlanan içeriklerin ve kiraya sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.6. "Villanız Burada", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

5.2.7. "Villanız Burada", "İlan Veren"lerin siteye "Üye" olduktan sonra ilan eklerken "Site"ye yüklediği her türlü görsel, video, yazılı metinleri satış ve pazarlama amacıyla TV, Radyo, Sinema, Gazete, Dergi, Billboard ve Dijital Mecralarda kullanma hakkına sahiptir.

6. Gizlilik Politikası

6.1 "Villanız Burada", "Site"de "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu "Üyelik Sözleşmesi" ve işbu "Üyelik Sözleşmesi"nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-1 Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. "Villanız Burada" "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2. "Üye"nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Site’ye girilen verileri "Villanız Burada" tarafından "Site"nin fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmaktadır. "Üye" bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle Site’nin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Site’de sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 "Üye" işbu sözleşme ve eklerindeki kişisel verilerin kullanımı ile ilgili olarak işbu sözleşmede ve her bir ek özelinde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda ve/veya "Site"nin fonksiyonlarının kullanılabilmesi için kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına açık rızasıyla muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için EK-1 Gizlilik Politikası ziyaret edilmelidir.

7. İptal Politikası

7.1 İşbu "Üyelik Sözleşmesi"nin konusu, "Site"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. "Üyelik Sözleşmesi" "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Villanız Burada" tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu "Üyelik Sözleşmesi" hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, "Üyelik"e ve "Hizmetler"e ilişkin "Villanız Burada" tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir

7.2 "İlan Veren"ler hizmet ile ilgili iptal işlemlerini işbu "Üyelik Sözleşmesi" ve işbu "Üyelik Sözleşmesi"nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olanEK-2 İptal Şartları’’ çerçevesinde seçebilirler. "Misafir", "İlan Veren"in seçtiği iptal şartları çerçevesinde iptal işlemini gerçekleştirebilir.

7.3 "Misafir", rezervasyon işlemini gerçekleştirdikten sonra, ilanda belirtilen İptal Şartını okuduğunu ve anladığını kabul etmiş sayılır. "Misafir"in rezervasyonunu iptal etmek istediği durumlarda "İlan Veren",ilanda açık bir şekilde belirttiği iptal prosedürüne uygun olarak, ücret iadesini gerçekleştirir.

7.4 Yalnızca aşağıda belirtilen durumlarda "Üye"nin rezervasyonu koşulsuz iptal etme hakkı vardır. Rezervasyon saatine 6 saat kalaya kadar müşteri veya villanizburada.com müşteri hizmetleri tarafından ilansahibineulaşamaması:Ailede vefat (ispat gereklidir).Gidilecek bölgede doğal afet.

8. Cayma Hakkı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi’nin (g) bendi uyarınca, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

9. Vergilendirme ve Fatura

9.1 "Site" üzerinden yapılan rezervasyonlarda, Villanız Burada tarafından hizmet bedeli tutarı kadar fatura kesilir.

9.2 "İlan Veren"ler, kira gelirleri için beyanname vermekle yükümlüdür. Vergi mükellefi olmayan ilan sahipleri fatura düzenleyemezler, sadece vergi beyanında bulunabilirler.

9.3 "Site" üzerinden "İlan Veren" ve işletme belgesi bulunan işletmeler veya ticari tesisler "Site" aracılığı ile misafirden tahsil ettikleri ücret karşılığında misafire fatura vermekle yükümlüdür.

10. Yürürlük

İşbu "Üyelik Sözleşmesi" ve "Üyelik Sözleşmesi"yle atıfta bulunulan ve "Üyelik Sözleşmesi"nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile "Site"de yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. "Üyelik Sözleşmesi"nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması "Üyelik Sözleşmesi"nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir."Üye" olarak "Üyelik Sözleşmesi" ve "Site"de yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

İsdo Web Yazılım Whatsapp Whatsapp